JE?? TO CZY NIE JE??? PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
sobota, 17 grudnia 2011 01:29

JE?? TO CZY NIE JE???

Artyku? pochodzi ze strony Nory Lenz www.rawschool.com

T?umaczy?a i komentowa?a Agata (Urania) Zdrodowska- Zdrozdowska

LISTA POKARMÓW: PRZEWODNIK PO NAJLEPSZYCH SUROWYCH POKARMACH

OWOCE : WSZYSTKIE TYPY

Spo?ród tysi?cy rodzajów owoców, jest zaledwie garstka takich, które s? szkodliwe dla cia?a cz?owieka. Wszystkie owoce powinny by? jedzone w ich ?wie?ym, surowym, ca?o?ciowym, nieprzetworzonym stanie w rozs?dnych i zdrowych ilo?ciach, takich by zadowala? prawdziwy g?ód. Pozwól twym smakowym preferencjom prowadzi? ci?.

<Komentarz t?um: Ostatnio w supermarketach i na bazarach pojawia si? coraz wi?cej egzotycznych owoców, spróbuj ich koniecznie, ale wybieraj te dojrza?e, nie nadpsute i zawsze dok?adnie je myj (cho? i tak wi?kszo?? trzeba obiera?). Polecam szczególnie (dost?pne w sezonie zimowym) persymon? (kaki/sharon), mango itp.>

ORZECHY I PESTKI: MIGDA?Y, ORZECHY PEKAN, KOKOSY, ORZECHY BRAZYLIJSKIE, PISTACJE, ORZECHY MAKADEMIA, NERKOWCE, LASKOWE, ZIEMNE, PESTKI S?ONECZNIKA, PESTKI DYNI, ZIARNO SEZAMOWE, ZIARNO LNU

W naturze orzechy s? zamkni?te w ?upinach, co czyni jedzenie ich powolnym i pracowitym. Pierwotni ludzie z innymi, bardziej mami?cymi i stosownymi opcjami jedzenia do wyboru prawdopodobnie mogli wybiera? w orzechach. Zosta?o przyj?te jako fakt i z tego, co wiemy jak trudne s? one do strawienia, bo natura tak to zaprojektowa?a, ?e nie s? istniej? du?e ilo?ci orzechów i/lub pestek. Orzechy wype?niaj? silne podczas przej?cia na surow? diet? pragnienie zwartego, skoncentrowanego jedzenia, wi?c powinny by? jedzone w takiej skali, by utrzyma? ci? z dala od mniej zdrowego po?ywienia, ale najlepiej jest próbowa? je redukowa?. Je?li to mo?liwe, naby? je bez skorupek. Najlepsze rodzaje to migda?y, orzechy laskowe, pekany, akademia i m?ode kokosy (dojrza?y kokos jest ci??ki do strawienia co jest spowodowane wysoka zawarto?ci? skrobi. Strawno?? orzechów i pestek mo?na czasem poprawi? poprzez namoczenie ich w wodzie. Orzeszki ziemne nie powinny by? spo?ywane, nawet surowe, jako, ?e zawieraj? one toksyczne zwi?zki. Orzechy nerkowe s? podgrzewane w celu pozbawienia ich i skorup, wi?c te? nie s? naprawd? surowe. Ziarna lnu i sezamu s? trudne do gryzienia, wi?c ci??kostrawne.

<Komentarz t?um: Zwracaj baczn? uwag? na dost?pne na polskim rynku orzechy! Pistacje, orzechy brazylijskie, arachidy, nerkowce i inne nie polskie orzechy nie s? dost?pne u nas w stanie surowym (i rzadko kiedy dost?pne gdziekolwiek indziej). Wybieraj wi?c migda?y (ale nigdy te w p?atkach lub pozbawione skórek, bo zosta?y poddane wysokiej temperaturze), orzechy w?oskie i laskowe oraz rodzime pestki. Len i sezam mo?na dla u?atwienia mieli? w m?ynku i dodawa? do potraw. Uwa?aj te? na ?wie?o?? orzechów, bowiem zw?aszcza te bez skorup szybko je?czej?, kupuj je na targu (w supermarketach cena potrafi by? nawet dwa razy wy?sza) i kieruj si? intuicja w wyborze ich. Wi?cej w artyku?ach na temat orzechów.>

WARZYWA: OGÓLNIE

Generalnie, pomimo niesprecyzowanego znaczenia tych pokarmów przez ekspertów od ?ywienia, faktem jest, ?e wi?kszo?? warzyw nie jest najlepszym pokarmem dla cz?owieka. Je?li nasze gusta i zmys?y nie by?y wypaczone przez lata z?ych ?ywieniowych praktyk, mogliby?my przyzna? ich niedogodno?? dla nas, przez ich niepoci?gaj?cy smak, zapach i wygl?d. Brak ich walorów mo?emy sobie kompensowa? nasz? wiedz?, ?e te pokarmy s? trudne do strawienia i nawet w niektórych przypadkach toksyczne. Wi?kszo?? jest dobra w czasie procesu przej?cia, ale je?li kontynuujesz ulepszenia w swojej diecie, we? pod rozwag? powy?sze informacje.

WARZYWA KRZY?OWE: BROKU?, KALAFIOR, KAPUSTA, BRUKSELKA, KALE, SZPINAK, SELER ?ODYGOWY.

Wszystkie s? zdyskwalifikowane, cho? zawieraj? du?? ilo?? b?onnika. Nasze cia?a maj? ograniczon? zdolno?? do przyj?cia substancji od?ywczych zamkni?tych w strukturze celulozowej, wi?c wi?kszo?? tego, co jemy, musi by? wydalone z cia?a co niepotrzebnie nadwer??a nasze procesy wydalnicze. Warzywa te zawieraj? te? podra?niaj?cy i ci??ki kwas szczawiowy i s? md?e i nieprzyjemne do jedzenia w ich surowym stanie. Wyj?tkiem z tej kategorii jest m?ody lub drobny szpinak, który wi?kszo?ci ludzi smakuje i jest wzgl?dnie ?atwiejszy do strawienia w niewielkich ilo?ciach gdy jeszcze zawarto?? kwasu szczawiowego jest niska w tym czasie jego wegetacji.

WARZYWA BULWIASTE: MARCHEW, RZEPA, BURAK, ZIEMNIAK.

Wszystkie warzywa, które rosn? pod ziemi? maj? zmodyfikowane korzenie. Jedynym zaj?ciem korzenia w naturze jest przechowywanie substancji od?ywczych dla ro?liny rosn?cej nad ziemi?. Skrobia jest najlepszym magazynem natury i sprzyja odk?adaniu si? w naszych cia?ach, równie? t?uszczu. Po?ywienie to jest zbyt bogate w skrobi? i b?onnik by zakwalifikowane by?o do optymalnych dla cz?owieka pokarmów. Jest tak?e ubogie w substancje od?ywcze. Zwykle je gotujemy, poniewa? ich niestrawno?? w ich surowym stanie, co nie jest ?adnym rozwi?zaniem, bo gotowanie powoduje szkodliwe utlenianie i destrukcj? substancji od?ywczych. Pokarmy te nie s? dobre, ale mog? by? pomocne w fazie przej?cia (jedzone na surowo), poniewa?, podobnie jak orzechy mog? dostarcza? poczucia ?wype?nienia?.

<Komentarz t?um: W Polsce (ze wzgl?du na jej klimat) spokojnie korzystaj, zw?aszcza w zimie, z marchwi (sok marchwiowy), rzepy i buraka (ilo?? ograniczona). S? one s?odkie i wyra?ne w smaku, wybieraj jednak te z upraw ekologicznych i niezbyt wyro?ni?te sztuki. Ziemniaki lepiej sobie odpu??, cho? niektórzy jedz? je na surowo i maj? si? dobrze, mo?na te? suszy? je w dehydratorze, je?li masz wielk? ochot?.>

FASOLE, STR?CZKOWE I GROSZKI: SOCZEWICA, FASOLA CZARNA I KOLOROWA.

Te pokarmy musza by? ugotowane, by nadawa?y si? do jedzenia, co automatycznie wyklucza je jako po?ywienie dla ludzi. Ich przyswajalno?? i strawno?? jest niska z powodu ich skomplikowanej z?o?ono?ci i skoncentrowanego bia?ka, zawarto?ci t?uszczu i skrobi, co powoduje ich gnicie i fermentowanie w naszych cia?ach, co z kolei jest przyczyna produkcji gazu w jelitach.

NIE S?ODKIE OWOCE: POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA

To jest optymalny pokarm. S? bogate w wod? i substancje od?ywcze. Jedz je wszystkie do woli, szczególnie, je?li chcesz po?ywienia od?ywczego i soczystego, o niskiej zawarto?ci cukru. Psiankowate maj? niezas?u?enie z?? reputacj? z tego powodu, ?e pewne cz??ci tych ro?lin ,jak li?cie, s? truj?ce dla cz?owieka. Owoc NIE JEST TRUJ?CY. Zielona papryka jest niedojrza?a i nie powinna by? nigdy jedzona (wszystkie inne kolory s? dobre).

<Komentarz t?um: Warzywa te s? ?wietne do jedzenia samodzielnie, a tak?e jako warzywa do nadziewania mas? orzechow? lub farszem z innych warzyw.>

DYNIOWATE: WSZYSTKIE RODZAJE NP. DYNIA MAKARONOWA, CUKINIA.

Te pokarmy s? zbyt bogate w b?onnik, trudne do strawienia, ubogie w cukier i niesmaczne. Podobnie jak bulwiaste (korzeniowe) w trawieniu (a raczej k?opotach ze strawieniem). Generalnie gotuje si? je i przyprawia by by?y zjadliwe i ?atwiej strawne.

<Komentarz t?um: Je?li lubisz dynie, nic nie stoi na przeszkodzie, by? je jad? lub spróbowa? wycisn?? z nich sok. Nie s? zbyt atrakcyjne w smaku, ale je?li nie masz niczego innego pod r?k?...>

SA?ATY:

RZYMSKA: Dobry pokarm, bogaty w wod? i substancje od?ywcze, ?atwo strawny , gdy jest dobrze pogryziony.

LODOWA (iceberg): Jest niedocenianym pokarmem. Bogata w wod?, przyjemna i nawet s?odkawa, dobrze si? ??czy z nie s?odkimi owocami (jak sa?ata rzymska i inne rodzaje sa?at) i jest ?atwo strawna.

SA?ATA CZERWONA I ZIELONA: Lekko gorzki smak sugeruje mniejsza strawno?? od sa?aty rzymskiej czy lodowej, nie jest najlepsza, ale akceptacja jej zale?y od indywidualnych preferencji.

<Komentarz t?um: Niektóre sa?aty dost?pne w handlu nafaszerowane s? chemikaliami i nawozami. Niech twoje cia?o i jego reakcje b?dzie tutaj przewodnikiem>

DZIKIE I EGZOTYCZNE ZIELENINY: MNISZEK LEKARSKI, RUKIEW WODNA, ESKAROLA, LI?CIE GORCZYCY I WIELE INNYCH.

Wi?kszo?? ma od lekko do ?rednio gorzki smak sugeruj?cy mniejsz? strawno?? i obecno?? substancji toksycznych. Dzikie zieleniny, które maj? przyjemny ?agodny lub orzechowy smak s? wskazane i w?a?ciwe.

<Komentarz t?um: Polska jest rajem dla wielbicieli ro?lin jadalnych dziko rosn?cych. Jednak przed wypraw? na nie zaopatrz si? w dobr? ksi??k? na ten temat lub przewodnik po takich zieleninach. Zbieraj jedynie w miejscach oddalonych od zanieczyszcze? (podobnie jak zbiera si? zio?a). Niektóre kwiaty te? s? jadalne (kwiat cukini, dzika ró?a, etc.)>

KIE?KI: LUCERNA, S?ONECZNIK, GRYKA, TRAWA PSZENICZNA, WSZYSTKIE RODZAJE KIE?KÓW FASOLI.

Te pokarmy s? wysoce przereklamowane. S? bogate w b?onnik, ubogie w energi?, umiarkowanie zasobne w substancje od?ywcze i zawieraj? niektóre toksyczne komponenty. Dla ich smaku, mog? by? zakwalifikowane w fazie przej?cia. Nie s? najlepsze, aczkolwiek nie zas?uguj? na przychyln? opini? jaka si? ciesz?.

<Komentarz t?um: Co kto lubi! Uwa?aj na kie?ki dost?pne w handlu, nie kupuj ich, nie wiadomo jak d?ugo le?? na pó?kach czy straganach, wyhoduj raczej w?asne! Dobra jest rze?ucha.>

ZIO?A: BAZYLIA, PIETRUSZKA, OREGANO, SZA?WIA, KOPER, ETC.

U?ywane do wzmocnienia smaku po?ywienia lub u?mierzenia symptomów choroby. Nie kwalifikuje ich jako po?ywienie dla ludzi. Zawieraj? dra?ni?ce alkaloidy i inne obce zwi?zki chemiczne, których cia?o ludzkie nie potrafi przetworzy?.

<Komentarz t?um: Spróbuj i przekonaj si? sam. Kiedy masz czyste cia?o i stosujesz od d?u?szego czasu surow? diet?, zio?a te mog? mie? na ciebie wi?kszy wp?yw, poniewa? posiadaj? substancje lecznicze, a tak?e truj?ce.>

TOKSYCZNE POKARMY: CEBULA, POR, CZOSNEK, RZODKIEWKA, RADICCIO, ARUGULA, OSTRA PAPRYKA (WSZYSTKIE RODZAJE), SKALION, SZALOTKA, IMBIR.

Zawieraj? toksyczne kwasy i alkaloidy, które podra?niaj? tkanki i uszkadzaj? ko?cówki nerwów. Te pokarmy s? jedzone tylko dla mocnej reakcji do której zmuszaj? cia?o, reakcje te mylone s? z energetyzacj? cia?a, podczas gdy w rzeczywisto?ci cia?o traci zasoby energii i tworzy niepotrzebnie metaboliczne odpady eliminuj?c niechciane substancje. Najlepiej zupe?nie unika?, nawet podczas przej?cia.

<Komentarz t?um: Je?li ju? musisz, jedz je w ilo?ciach ?ladowych, raczej zielenin? (np. szczypiorek z dymki) i wybieraj tylko m?ode, delikatne egzemplarze. Z czasem przekonasz si?, ?e nie potrzebujesz ich ostrego smaku.

RÓ?NE WARZYWA:

KUKURYDZA: Zbyt skrobiowa by by?a po?ywieniem optymalnym, ale mo?na ja zaakceptowa? na czas przej?cia, kiedy jadana jest ?wie?a i m?oda. ?wie?a kukurydza z kolby zwykle jest s?odka, co wskazuje na ?atw? strawno?? i wysoka zawarto?? cukru, ale pó?niej staje si? ona zbyt bogata w skrobi? i mniej strawna w ci?gu ju? kilku godzin od zerwania.

SZPARAGI: Mniejsza zawarto?? skrobi ni? kukurydza, ale nie jest to zbyt dobry pokarm. Wysoka zawarto?? b?onnika i lekko gorzki smak. Mo?na spo?ywa? w fazie przej?cia (oczywi?cie na surowo).

SELER: To dobry pokarm! Zawiera sporo wody i jest bogaty w minera?y, dobrze strawny, ma wysoki wska?nik alkaliczno?ci, dlatego dobrze komponuje si? ze wszystkim oprócz melonów.

SELER ?ODYGOWY: Podobny do selera, nieco bardziej zasobny w b?onnik, lekko gorzki smak, ale bardzo bogaty w wod?, mo?na je?? w fazie przej?cia.

RABARBAR: Kwa?ne warzywo ?odygowe, niesmaczne w jego surowym stanie.

WSZYSTKIE RODZAJE GRZYBÓW: Ci??kostrawne, ma?a zawarto?? wody i substancji od?ywczych, niska energetyczno??, czasem s? truj?ce. Akceptowane w fazie przej?cia dla rozrywki lub smaku.

<Komentarz t?um: Je?li ju? jesz grzyby, jedz sam kapelusz, a trzon odrzucaj. Najlepsze i najbezpieczniejsze s? pieczarki (w ilo?ciach dekoracyjnych)>

AWOKADO: Wspania?y pokarm, ale ma zbyt du?? zawarto?? t?uszczu, co wymaga jedzenia go jedynie w umiarkowanych ilo?ciach.

OLIWKI: Tak?e bogate w t?uszcz, dlatego powinny by? spo?ywane z umiarem i wy??cznie takie, które dojrza?y na drzewie i zosta?y wysuszone na s?o?cu! Cz?sto s? gorzkie, szczególnie, gdy nie pozwala si? im w pe?ni dojrze?.

<Komentarz t?um: Unikaj wszystkich oliwek w s?oikach i plastikach. Maja ogromna zawarto?? soli i cz?sto zawieraj? konserwanty i stabilizatory. Dost?pne s? czasem suszone oliwki, ale zwykle nie umieszczona jest na nich informacja o sposobie ich konserwacji. Sprowadzaj oliwki z ich ojczyzny, je?li masz taka mo?liwo??, te dost?pne w handlu s? wprawdzie smaczne, ale nie surowe!>

KARCZOCHY: Bogate w skrobi?, gorzkie, niesmaczne, niejadalne w stanie surowym s? dla cz?owieka pokarmem bezu?ytecznym, kiedy ma tak wiele innych dost?pnych produktów do wyboru.

OKRA (PI?MAN JADALNY/RÓ?A CHI?SKA): Nie jest to dobry pokarm, zawiera za du?o b?onnika, skrobi, jest trudno strawne, ma nisk? zawarto?? dost?pnej energii, dopuszczalne w czasie przej?cia (jak kto? si? upiera) lecz jest ci??kim pokarmem.

<Komentarz t?um: Nie spotka?am si? z okr? na polskim rynku.>

BAK?A?AN: Bogaty w b?onnik, podobnie do cukini, niezjadliwy i niesmaczny w jego surowym stanie.

<Komentarz t?um: Niesmaczny, niejadalny, a nawet truj?cy w surowym stanie.>


Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2011 19:25