header
34. ZAŁĄCZNIK: PODWYŻSZONE POZIOMY WITAMINY B12 W OSOCZU A WZROST RYZYKA CHORÓB PDF Drukuj E-mail
Wpisał surawka   
piątek, 16 grudnia 2011 15:23

 

 

34. ZAŁĄCZNIK:

PODWYŻSZONE POZIOMY WITAMINY B12 W OSOCZU A WZROST RYZYKA  CHORÓB

 

Streszczenie: Dwa badania wskazują, na wzrost ryzyka chorób wieńcowo-naczyniowych lub śmiertelność, u osób z podwyższonymi poziomami witaminy B12 w osoczu. Pancharuniti i inni. [1] wskazują na wzrost ryzyka na choroby wieńcowo-naczyniowe, mało istotne statystycznie. Zeitlin i inni [2] wskazują, że na każde podwyższenie witaminy B12 o 100 pg/mL ryzyko zgonu wzrastało o 7%. W obu przypadkach, były to artykuły zawierające witaminę B12, a nie witaminę B12 jako taką. Jak przedstawiono w całości tego artykułu, większość badań wskazuje, że witamina B12, w zakresie normalnych wartości (przesunięciem do wyższych wartości tego zakresu) wspiera zdrowie.

Pancharuniti i inni (1996) przeprowadzili badania przekrojowe, dotyczące poziomów witaminy B12 w osoczu i chorobami sercowo-naczyniowymi, nie było wyraźnej różnicy, pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną. Jakkolwiek porównanie poziomów homocysteiny oraz innych czynników, podnoszących ryzyko chorób sercowo-naczyniowych; istniała istotnie statystycznie mała różnica pomiędzy poziomami witaminy B12 w osoczu, a podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (r=1,5; CI: 1,0, 1,8). Autorzy są zdania, że może być tak dlatego, ponieważ witamina B12 występuje z pokarmami, które same w sobie, podnoszą ryzyko chorób serca, chodzi o mięso.

Zeitlin i inni [2] (1997) przebadał 488 osób w wieku 75-85 lat, przeciętnie co 6 lat. Średnie poziomy witaminy B12 wynosiły 515 pg/mL. Mierzyli ilość zgonów, ataków serca, chorobę wieńcową, choroby sercowo-naczyniowe, nie było istotnej różnicy, pomiędzy osobami wykazującymi wyższe poziomy (569 ? 479 pg/mL), a osobami o niższych poziomach (491 ? 267 pg/mL). Jakkolwiek, każdy wzrost o 1 pg/mL w osoczu, podnosił ryzyko zgonu o 0,07% (P=0,041). To znaczy, że osoba z poziomem wyższym o 100 pg/mL w osoczu miałaby wyższe o 7 % ryzyko śmierci. Zeitlin i inni (1997) sugerują, że witamina B12 może być wskaźnikiem zwiększonej konsumpcji artykułów pochodzenia zwierzęcego, a nie sama w sobie jest szkodliwa. Dyskutowano też nad możliwością uszkodzenia wątroby, przez nadmierne zapasy witaminy B12 w tym organie, może to też wpływać na śmiertelność. Ponieważ brak badań co do wpływu wysokich zapasów witaminy B12 a uszkodzeniami wątroby, co należy potraktować jedynie jako domysły.

 

Tekst źródłowy: Podwyższone poziomy B12 w osoczu a wzrost ryzyka wystąpienia chorób

1. Pancharuniti N, Lewis CA, Sauberlich HE, Perkins LL, Go RC, Alvarez JO, Macaluso M, Acton RT, Copeland RB, Cousins AL, et al. Plasma homocyst(e)ine, folate, and vitamin B-12 concentrations and risk for early-onset coronary artery disease. Am J Clin Nutr. 1994 Apr;59(4):940-8. Erratum in: Am J Clin Nutr. 1996 Apr;63(4):609.

2. Zeitlin A, Frishman WH, Chang CJ. The association of vitamin b 12 and folate blood levels with mortality and cardiovascular morbidity incidence in the old old: the Bronx aging study. American Journal of Therapeutics. 1997 Jul-Aug;4(7-8):275-81.

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 21:02